Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden PK waterbouw
PK waterbouw is gevestigd aan Papierweg 7, 1013 BL, te Amsterdam

en ingeschreven bij de KvK onder nummer: 82405670.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden zoals hierna vermeld.

PK waterbouw: PK waterbouw is een onderneming gericht op het verlenen van Diensten (alle
werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die PK waterbouw voor of ten behoeve
van de Opdrachtgever heeft verricht).

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst gesloten tussen PK waterbouw en de Opdrachtgever,
gericht op het verlenen van de Diensten.

Opdrachtgever: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en PK waterbouw
opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder de
Opdrachtgever worden zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Consument: De Opdrachtgever, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een
bedrijf of beroep (particuliere klant).

Bedrijf: De Opdrachtgever, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een
bedrijf of beroep (zakelijke klant).

Partij: PK waterbouw, dan wel de Opdrachtgever, tezamen te noemen de “Partijen”.

Tarief: De financiële vergoeding die de Opdrachtgever, voor de uitvoering van de
Diensten, aan PK waterbouw dient te voldoen.

Artikel 1: Algemeen

1.1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dan wel als de desbetreffende overeenkomst daarvòòr is
gesloten, de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst. In deze
algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen PK waterbouw en een
opdrachtgever waarop PK waterbouw deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PK waterbouw, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.4 Indien PK waterbouw niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PK waterbouw in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze
door PK waterbouw uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.6. PK waterbouw is gerechtigd onderhavige voorwaarden eenzijdig te wijzigen, dan wel aan te vullen.